Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door
Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens
geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­
of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de
uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie
voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Gebruiker niet steeds strikte
naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van
Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding
is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.

Gebruiker kan niet aan zijn offertes of
aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde
prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht
Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 Contractsduur;
leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen Gebruiker en de
Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen
of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gebruiker heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt
uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien Gebruiker gegevens behoeft van de
Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker
ter beschikking heeft gesteld.

Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel
als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker
bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin
wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de
overeenkomst op te zeggen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Wederpartij in gebreke mocht
komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker
gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder
begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect
ontstaan.

Indien Gebruiker bij het sluiten van de
overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende
omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de
prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende
bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de
prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de
overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.

Op werkdagen voor 14u besteld, is de
volgende werkdag in huis, met uitzondering van het weekend zolang de artikelen
voorradig en al geprepareerd zijn. In 95% van de gevallen is dit het geval.
Verzenden is altijd op eigen risico

Items waarvan de Gebruiker uit ervaring weet, die niet verstuurd kunnen
worden met de gewone post zal aan de Wederpartij een voorstel worden gedaan om
het via een koerier of eigen vervoer worden geleverd tegen een meer prijs. Dit
zal altijd in overleg gedaan worden met de Wederpartij. Bij akkoord regelt de
Gebruiker het vervoer tenzij de Wederpartij er voor kiest zelf een
vervoersmaatschappij te regelen. 

 

 

Artikel 4 Opschorting,
ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang
te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van
Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

Indien de ontbinding aan de Wederpartij
toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden
zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Gebruiker op de gronden als genoemd
in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde
op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen
aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de
Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als
mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De
Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker genoemde
termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage
van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en
voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de
Wederpartij, van schuld sanering of een andere omstandigheid waardoor de
Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

Indien de Wederpartij een geplaatste order
geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden
gebracht.

Artikel 5 Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen
van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.

Gebruiker kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.

Indien Gebruiker ten tijde van het
intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Overmacht is ook, vraat in opgezette
dieren, dieren die rot zijn en niet meer opgezet kunnen worden, beschadiging
bij verzending van postpakketten. Hiervoor kunnen wij kosten berekenen!

Artikel 6 Betaling en
incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen
8 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

Bij betaling gaat Wederpartij akkoord met
de overdracht  en de voorwaarden en is hij van af dan verantwoordelijk
voor de ringen en/of papieren (CITES) en voor de "opgezette"
 dieren die Wederpartij afneemt. Er kan nimmer aanspraak op enige schade,
verlies, controle, overtreding etc. gedaan worden. Ook is het voor
verantwoording van Wederpartij dat het preparaat "mot" en
"insect" vrij blijft.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in
de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in
verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen
is de Wederpartij een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.

Gebruiker heeft het recht de door
Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Wederpartij in gebreke of in
verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud

Alle door Gebruiker in het kader van de
overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de
Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.

Door Gebruiker geleverde zaken, die
ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij
is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
of op enige andere wijze te bezwaren.

De Wederpartij dient steeds al hetgeen te
doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Gebruiker veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk
op de hoogte te stellen.

De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-
en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als
nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk
mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval Gebruiker zijn in dit
artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en
door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Alle goederen blijven eigendom van de mijnpronkstuk.com
tot het moment dat er betaald is. 

Artikel 8 Garanties,
retourneren, onderzoek en reclames

De door Gebruiker te leveren zaken voldoen
aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing
op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.

Het prepareren geschiedt voor rekening en
risico van de opdrachtgever. Bij schade, haaruitval, rotting, mislukking,
bederf enz. enz. worden geen schadevergoeding aanspraken geaccepteerd.
Telefonisch of per e-mail wordt met de opdrachtgever besproken wat te doen met
het dier dat niet opzetbaar is. Bij afstand van het dier wordt het dier ter
destructie aangeboden. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van
derden en is aansprakelijk voor de reeds door ons gemaakte kosten. Opdrachten
kunnen niet worden geannuleerd. Alle kosten die gemaakt zijn zullen worden
verhaald op de opdracht gever. Nooit is de mijnpronkstuk.com en/of medewerkers
aansprakelijk voor geleden schade op welke wijze dan ook.

De in lid 1 van dit artikel genoemde
garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering/bestelling, tenzij uit
de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die
door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel,
terug plaatsing of vervanging, inclusief administratie, verzend- en
voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. ( met een
minimum van € 50,-- excl. BTW)

Iedere vorm van garantie komt te vervallen
indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatums, onjuiste opslag
of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak
wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed
op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

De Wederpartij is gehouden het geleverde
te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en
voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele
gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De
Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.

Indien de Wederpartij tijdig reclameert,
schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken,
tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Indien van een gebrek later melding wordt
gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden
van het geval een langere termijn voortvloeit.

De enige voorwaarde die wij stellen, is
dat de artikelen die u wilt ruilen in goede staat zijn en heel aankomen. Verzendkosten
zijn voor eigen rekening. Artikelen kunnen tevens geruild of geretourneerd
worden in de winkel. Let op! Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of heeft u
 een klacht over een artikel ? Neem dan contact met ons op. Als u de
artikelen terugstuurt, krijgt u uw geld binnen 30 dagen terug. De verzendkosten
zullen niet vergoed worden. Verzenden van breekbare artikelen zoals onder
andere vlinders, insecten, stolpen, schedels en skeletten en alle artikelen die
wij verkopen vallen niet onder garantie bij beschadiging bij terugzending. Per
geval beslist de Wederpartij of er een vergoeding gegeven wordt.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel
daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan
Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht
ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekkosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de Wederpartij.

Bij ons gekochte producten mogen tot twee
weken na aankoop worden geruild of retourneert. Let op!: Dit geldt niet voor
maatwerk met een persoonlijke aard en/of boodschap.  

Artikel 9
Aansprakelijkheid

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn,
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of
namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
Gebruiker toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschades, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval
van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Dit geldt ook voor schade aan
opgezette dieren door motten, museumkevers, schimmel, tapijtkevers. etc, etc.  

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn
voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot
maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Gebruiker is in
ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen
van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10
Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing
op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee
jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis
heeft gesteld.

Artikel 11
Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de
macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker
toerekenbaar is.

Indien Gebruiker uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat
van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade
aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele
eigendom 

Gebruiker behoudt zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Foto's van de gebruiker worden beschermd
door auteursrecht. Bij gebruik van de onze  foto's door derden zonder
schriftelijke toestemming van de gebruiker zal een boete in rekening worden
gebracht van € 1000,- per dag. 

Artikel 14 Toepasselijk
recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten. Kosten hieruit voortvloeiend zullen voor
rekening van de klager zijn en nooit voor www.zoelen.nu/www.mijnpronkstuk.com.

Op onterechte reviews\uitlatingen op
internet zit een boete van 1000 euro (duizend euro) die direct opeisbaar is.
Met een uitloop van 150 euro (honderdvijftig euro) per dag na constatering tot
een maximum van 10.000 euro (tienduizend euro). Ook zal alle geleden
schade die daaruit voortvloeit verhaalbaar zijn op de plaaster/schrijver van de
review/uitlatingen op internet

Artikel 15 retour sturen
van pakketten, poststukken, artikelen

Gebruiker (mijnpronkstuk.com) is nooit en
te nimmer aansprakelijk voor het kwijtraken, verlies beschadigingen van
pakketten. bij het overdragen aan de verzendmaatschappij is het de
verantwoording van de besteller. 

Artikel 16 Vindplaats en
wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op
onze website www.mijnpronkstuk.com, op verzoek kunnen deze voorwaarden ook ter
inzage worden bekeken in een van onze filialen.

Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.